Nhảy đến nội dung

Số liệu tổng quan

 
Năm học Nghiên cứu viên

(cơ hữu)

Bài báo ISI Dự án nghiên cứu

(đã nghiệm thu)

Hồ sơ bằng sáng chế
2017-2018 20 105 2 2
2016-2017 17 50 3 3
2015-2016 15 30 2 5
2014-2015 15 30 1 0
2013-2014 10 12 0 0

Tổng

  227 8 10