Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Viện Khoa học tính toán được thành lập vào ngày 05/02/2014 theo Quyết định số 143/2014/TĐT-QĐ. Đến tháng 6/2018, cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm:

Cơ cấu nhân sự: gồm 20 nghiên cứu viên cơ hữu, 03 viên chức hành chính và hơn 100 nghiên cứu viên cộng tác trong và ngoài nước.