Nhảy đến nội dung

Hợp tác

Viện khoa học tính toán (INCOS), Đại học Tôn Đức Thắng hiện đang triển khai hợp tác nghiên cứu với nhiều chuyên gia, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như:

Gui%20Rong%20Liu.jpg GS. Guirong Liu, Đại học Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ; hiện ông là Tổng biên tập Tạp chí International Journal of Computational Methods (IJCM), phó tổng biên tập tạp chí Inverse Problems in Science & Engineering (IPSE) và tạp chí Microfluidics and Nanofluidics (MANO). Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Meshfree Methods; Big-data Based Computation; Computational Intelligence; Computational Biomechanics; Natural Hazard Modelling. Ông đã công bố hơn 550 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-Index 74 (Scopus), tổng số trích dẫn hơn 20.000 (Scopus).
Timon_Rabzuck.jpg

GS. Timon Rabczuck, Viện trưởng Viện cơ học kết cấu Đại học Bauhaus, Weimar, CHLB Đức; hiện là Tổng biên tập tạp chí International Journal of Modern Mechanics, Trợ lý biên tập tạp chí Computational Mechanics. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Computational Mechanics; Solid Mechanics. Ông đã công bố hơn 350 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 64 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 12300 (Scopus).

ShenbokChoi.jpg

GS. Seung-Bok Choi, Đại học Inha, Hàn Quốc; hiện là phó tổng biên tập tạp chí Journal of Intelligent Material Systems and Structures. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Magnetorheological Fluid; Magnetorheological Elastomer; Control; Surgery Robot. Ông đã công bố hơn 550 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 42 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 7400 (Scopus).

Park%20Ikmo.jpg GS. Park Ikmo, Đại học Ajou, Hàn Quốc; hiện là Viện phó Viện nghiên cứu sóng terahertz và sóng quang, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Antenna; Electromagnetics; Metasurface; Terahertz. Ông đã công bố hơn 150 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 24 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 1500 (Scopus).
GS-Nguyen-Thai-Duc.png

GS. Nguyễn Thái Đức, Viện trưởng Multi-disciplinary Parallel-Vector Computation Institute, Civil and Environmental Engineering Department, Đại học Old Dominion (ODU), USA. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Large-scale Parallel Domain Decomposition (DD); Parallel-Sparse/Dense Equation Solvers’ Algorithms; Linear Programming, và Computer Simulation & Animation for STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education. Ông đã công bố hơn 60 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 9 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 300 (Scopus), thực hiện 37 dự án nghiên cứu (11 dự án được NASA tài trợ) với tổng mức kinh phí hơn 4 triệu USD.

Jaehong-Lee.jpg GS. Jaehong Lee, giáo sư Khoa Architectural Engineering, Đại học Sejong, Hàn Quốc; Adjunct Professor tại Đại học Tôn Đức Thắng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Structural Engineering, Structural Optimization, Deep learning. Ông đã công bố hơn 73 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, chỉ số H-index 22 với tổng số trích dẫn hơn 1464 (Web of Science)
Sergei-Alexandrov.jpg GS. Sergey Alexandrov, Research Professor Institute for Problems in Mechanics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Adjunct Professor tại Đại học Tôn Đức Thắng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Ideal Flow Theory; Singular Plastic Solutions Near Frictional Interfaces and Their Application to Fracture Prediction in Metal Forming; Fracture Analysis of Welded Structures. Ông đã công bố hơn 160 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, chỉ số H-Index 17 với tổng trích dẫn hơn 1000 (Web of Science)
Akhil Garg PGS. Akhil Garg, Phó giáo sư tại Huazhong University of Science and Technology (HUST) China; Adjunct Professor tại Đại học Tôn Đức Thắng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Evolutionary algorithms; Artificial Intelligence; Intelligent Manufacturing. Ông đã công bố hơn 100 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, chỉ số H-index 24, với tổng số trích dẫn hơn 1445 (Web of Science)
Behrooz Keshtegar PGS. Behrooz Keshtegar, Phó giáo sư tại Department of Civil Engineering, University of Zabol, Zabol, Iran; Adjunct Professor tại Đại học Tôn Đức Thắng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Modelling, Structural reliability analysis, Reliability-based design optimization, Optimization. Ông đã công bố hơn 42 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, chỉ số H-Index 17, với tổng số trích dẫn hơn 706 (Web of Science).
vinyas GS trợ lý. Vinyas Mahesh, Phó giáo sư tại Nitte Meenakshi Institute of Technology, Bangalore, Karnataka, India; Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Structural analysis of smart structures; Thermal analysis of magneto-electro-elastic structure; Active-vibration control of composite structures; Computational Mechanics. Ông đã công bố hơn 35 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, chỉ số H-index 9 với tổng số trích dẫn hơn 225 (Web of Science)
Nguyen-Pham-Trung-Hieu PGS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu, Phó giáo sư tại New Jersey Institute of Technology, University of Heights, Newark, USA; Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Epitaxial Growth; Device Fabrication; Material and Device Characterization; Theory and Simulation; Device applications. Ông đã công bố hơn 68 công trình nghiên cứu trên các tạp chí ISI, H-index 18 với tổng số trích dẫn hơn 1458 (Web of Science)

Ngoài ra, INCOS cũng thực hiện việc tiếp nhận sinh viên quốc tế các nước đến thực tập, trao đổi ngắn hạn tại Viện