Nhảy đến nội dung

Nguồn lực tính toán

HPC_0.png

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhóm nghiên cứu có nhu cầu tính toán phát triển, nâng cao hiệu quả trong công tác nghiên cứu, Đại học Tôn Đức Thắng đã trang bị Hệ tính toán hiệu năng cao (High-Performance Computing Cluster - HPCC) phù hợp với yêu cầu nghiên cứu ngày càng cao của các nghiên cứu viên.

Hệ tính toán hiệu năng cao gồm: 01 máy chủ và 5 nodes tính toán

1. Phần cứng phục vụ tính toán mô phỏng (trung tâm dữ liệu TDTU)

Một (01) máy chủ quản lý: dùng 02 chip Intel Xeon E5-2698 v4 2.2GHz, 50MB cache, Turbo Max Frequency 3.6GHz; 20cores/40threads; 128GB RAM; 8 ổ cứng 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug; NVIDIA Tesla K80.

Ba (03) máy tính toán thông thường: dùng 02 chip Intel Xeon E5-2698 v4 2.2GHz, 50MB cache, Turbo Max Frequency 3.6GHz, 20cores/40threads; 64GB RAM; 2 ổ cứng 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug

Một (01) máy chủ tính toán chuyên biệt (xử lí các tính toán song song yêu cầu từ 4 core và tỉ lệ core/RAM lên đến 1core/30GB, xuất dữ liệu ít nhất 500GB): dùng 02 chip Intel Xeon E5-2698 v4 2.2GHz, 50MB cache, Turbo Max Frequency 3.6GHz; 20cores/40threads; 256GB RAM; 4 ổ cứng 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug.

Một (01) máy chủ tính toán thông thường tích hợp card đồ họa: dùng 02 chip Intel Xeon E5-2698 E5-2660 v4 2.0GHz, 50 35MB cache, Turbo Max Frequency 3.2GHz, 14cores/28threads; 64GB RAM; 2 ổ cứng 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug; NVIDIA Tesla K80.

2. Phần mềm phục vụ tính toán mô phỏng:

Matlab (ver.2017b); COMSOL (ver 5.3.0.316); ANSYS (ver. 18.2); Fortran Compiler (GCC-4.4.7 & GCC-6.3.0); GROMACS 5.x (ver.5.1.4); Gaussian 09, Gaussian 16; Exciting-Code (Ver. Carbon); Quantum Espresso 5.4.0_GPU & 6.1; LAMMPS ver.2017; OpenNMT ver.2017; Keras ver.2.0.5; TensorFlow ver.1.3.0; Maple ver.2017; Caffe ver. 1.0.0rc5

3. Các phần mềm phục vụ tính toán khác (INCOS):

Một (01) máy tính toán thông thường: Intel Xeon E5-2697 v3 2.6GHz, 28 cores/ 56 threads, 64GB RAM, Windows Server 2016 Datacenter

Một (01) máy tính toán thông thường: Intel Xeon E5-2680 v3 2.5GHz, 24 cores/ 48 threads, 32GB RAM, UBuntu 18.04.4