Nhảy đến nội dung
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 187) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 06/05/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 06/05/2021 tại Phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 186) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 22/04/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 22/04/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 185) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 08/04/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 08/04/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 184) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 25/03/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 25/03/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 183) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 11/03/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 11/03/2021 tại Phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 182) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 6 ngày 29/01/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 6 ngày 29/01/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 181) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 14/01/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 14/01/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 180) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 31/12/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 31/12/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 179) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 17/12/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 17/12/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 178) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 6 ngày 04/12/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 6 ngày 04/12/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 177) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 26/11/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 26/11/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 176) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 12/11/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 12/11/2020 tại Phòng C010, TDTU