Nhảy đến nội dung
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 166) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 04/06/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 04/06/2020 tại Phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 165) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 21/05/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 21/05/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 164) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 27/02/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 27/02/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 162) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 09/01/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 09/01/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 161) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 19/12/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 19/12/2019 tại Phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 160) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 05/12/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 05/12/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 159) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 14/11/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 14/11/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 158) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 31/10/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 31/10/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 157) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 4 ngày 16/10/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 4 ngày 02/10/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 156) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 4 ngày 02/10/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 4 ngày 02/10/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 155) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 4 ngày 18/09/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 4 ngày 18/09/2019 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 154) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 05/09/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 05/09/2019 tại Phòng C010, TDTU