Nhảy đến nội dung

Số liệu tổng quan

 
Năm học Nghiên cứu viên (cơ hữu) Nghiên cứu sau tiến sĩ Nghiên cứu sinh Bài báo ISI Dự án nghiên cứu (đã nghiệm thu) Bằng sáng chế Hồ sơ bằng sáng chế
2021-2022 21 1   60 1 3 0
2020-2021 23 3 3 393 6 2 0
2019-2020 23 6 2 420 3 0 0
2018-2019 21 2 4 220 2 0 0
2017-2018 20 0 3 97 2 0 2
2016-2017 17 0 0 50 3 0 3
2015-2016 15 0 0 30 1 0 5
2014-2015 15 0 0 34 0 0 0
2013-2014 10 0 0 12 0 0 0

Tổng

      1316 18 05 10