Nhảy đến nội dung

Số liệu tổng quan

 
Năm học Nghiên cứu viên  (cơ hữu) Bài báo ISI Dự án nghiên cứu (đã nghiệm thu) Bằng sáng chế Hồ sơ bằng sáng chế
2019-2020 20 330 4 0 0
2018-2019 21 220 3 1 0
2017-2018 20 97 2 0 1
2016-2017 17 50 3 0 3
2015-2016 15 30 2 0 5
2014-2015 15 34 1 0 0
2013-2014 10 12 0 0 0

Tổng

  773 15 1 9